Freezone event services besteedt veel aandacht aan de informatie op haar website. Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kunt u dan ook geen rechten ontlenen. 
 
Freezone event services sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.
 
Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie van u, de bezoeker van deze site. Freezone event services staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.
 
Freezone event services behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Freezone event services. Daarvoor kunt u mailen met office@freezone.nl
Wanneer u content van onze websites openbaar maakt, neem dan een bronvermelding op met een actieve link naar de website.